Get Adobe Flash player
023181
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
25
45
243
1232
23181

Your IP: 54.198.210.67
2017-11-24

10 การศึกษาไลเคน สกุล Pyxine Fr. ในบริเวณหมู่เกาะต่างๆของประเทศไทย

สัญญา มีสิม, ภุมรินท์ โพนทอง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

9 ไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย (Ascomycota, Lecanorales) ตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย

กวินนาถ บัวเรือง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, ภุมริน พลทอง, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, สัญญา มีสิม, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

8 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและสุรินทร์ 

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กลวัชร อุปถัมภ์ และ พัทธนันท์ นุชคง

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

7 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเบื้องต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, จุฑามาศ พระภูจานงค์, สุภัทรา โพธิแก้ว, กลวัชร อุปถัมภ์, และ พัทธนันท์ นุชคง 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 : 2556 : ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี

6 ไพรีโนไลเคนที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสี จากการศึกษาเบื้องต้นตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย 

สุภัทรา โพธิ์แก้ว, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัญญา มีสิม, พิมพา นิรงค์บุตร, และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 : 2556 : ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี

5 ไลเคน จุดเล็ก ๆ ในธรรมชาติ 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม 

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 108 - 111 (2556)

4 กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร 

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 112- 119 (2556)

3 ไลเคนบนหิน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย มุมมองจากการสารวจสู่การอนุรักษ์ 

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เดือนเพ็ญ สีเอี่ยม, พิมพา นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงชีวรัตน์, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ : 2554 : หนองระเวียง, นครราชสีมา

2 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, มงคล แผงเพ็ชร, บังอร วรรณลัก, พิมพา นิรงค์บุตร, วสันต์ เพิงสูงเนิน, นฤวรรณ เพ็ญพรหม, สุปราณี แสนธนู, วันวิสาข์ เพาะเจริญ, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย : 2552 : เขาเขียว, ชลบุรี

1 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนบนเกาะแสมสารและเกาะคราม 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข, สรินทิพย์ มุ่งสูงเนิน 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน : 2550 : แสมสาร, ชลบุรี