062247
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
69
89
991
2130
62247

Your IP: 52.87.253.202
2019-01-20

3 ความหลากหลายของพรรณไม้ดอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ 

โสภณ บุญมีวิเศษ, ศุภโชติ เดชะราช, ประสิทธิ์ บุญไทย, พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ และลัดดา โสมรักษ์

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

2 การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์ถั่ว-วงศ์ย่อยประดู่ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 

ลัดดา โสมรักษ์, ธีรวุฒิ พิทักษ์เนติกุล, ศุภโชติ เดชะราช, ประสิทธิ์ บุญไทย, โสภณ บุญมีวิเศษ 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 : 2556 : ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี

1 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ดอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 

ธีรวุฒิ พิทักษ์เนติกุล, ลัดดา โสมรักษ์, ศุภโชติ เดชะราช, ประสิทธิ์ บุญไทย, โสภณ บุญมีวิเศษ 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 : 2556 : ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี