062248
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
70
89
992
2131
62248

Your IP: 52.87.253.202
2019-01-20

ไลเคน (lichen) คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เกิดจากการมาอยู่ร่วมกัน (symbiosis) ของรา (fungi) เรียกว่า mycobiont กับสาหร่าย (algae) และ/หรือ ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) เรียกว่า photobiont (เรียก phycobiont สำหรับสาหร่าย และเรียก cyanobiont สำหรับ cyanobacteria/blue green algae) โดย mycobiont มีหน้าที่เก็บความชื้นและป้องกันอันตรายให้กับ photobiont ส่วน photobiont ทำหน้าที่สร้างอาหารและแบ่งปันให้ mycobiont ดังนั้นทั้งสองต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ทำให้ไลเคนเกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

นักไลเคนวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันของ mycobiont และ photobiont ในไลเคน เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน (mutualism) อย่างไรก็ตาม นักไลเคนวิทยาบางส่วนเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันนี้ น่าจะเป็นแบบ controlled parasitism มากกว่า จนถึงบัดนี้ ข้อโต้แย้งนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่า mycobiont และ photobiont ในไลเคนนั้น แท้ที่จริงแล้วมีความสัมพันธ์กันแบบไหนกันแน่ ด้วยเหตุนี้ textbooks หรือ papers หลาย ๆ เรื่อง จึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะระบุชัดไปว่า ไลเคนนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบ mutualism
หรือ controlled parasitism แต่จะให้คำที่ครอบคลุมทั้งสอง นั่นคือ symbiosis แทน (Nash, 2008) เพิ่มเติม คลิก


งานวิจัยไลเคนภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มร. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 

ปี 2558 (นครพนม)

 1. โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน
 2. โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ไลเคน
 3. โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการติดตามการเติบโตของไลเคน
 4. โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาพันธุกรรมไลเคน และราที่ก่อให้เกิดไลเคน
 5. โครงการย่อยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยไลเคน
 6. โครงการย่อยที่ 6 การอบรมความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและสร้างจิตสำนึก

ปี 2557 (สุรินทร์)

 1. โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน
 2. โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ไลเคน
 3. โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการติดตามการเติบโตของไลเคน
 4. โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาพันธุกรรมไลเคน และราที่ก่อให้เกิดไลเคน
 5. โครงการย่อยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยไลเคน
 6. โครงการย่อยที่ 6 การอบรมความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและสร้างจิตสำนึก

ปี 2556 (กาญจนบุรี)

 1. โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน
 2. โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ไลเคน
 3. โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการติดตามการเติบโตของไลเคน
 4. โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาพันธุกรรมไลเคน และราที่ก่อให้เกิดไลเคน
 5. โครงการย่อยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยไลเคน
 6. โครงการย่อยที่ 6 การอบรมความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและสร้างจิตสำนึก