062258
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
80
89
1002
2141
62258

Your IP: 52.87.253.202
2019-01-20

นายขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์    

Mr. Kajonsak Vongshewarat


ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ ระดับ 4


ที่ทำงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-3108416, 02-3108395

โทรสาร 02-3108395 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา :

2543    วท.ม (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2542    วท.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2537    วท.บ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ :

- อนุกรมวิธานของไลเคน (Lichen Taxonomy)

- ราวิทยา (Mycology)


ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย :

ทุนวิจัยที่เคยได้รับ

2. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555-2560 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลน พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย)
1. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556-2559 เรื่อง การสำรวจไลเคนและรวบรวมตัวอย่างไลเคน (ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ผลงานวิจัย :

หนังสือ เอกสารเผยแพร่
2. กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข, พรเพชร พรพรม, สัญญา มีสิม, และสรินทิพย์ มุ่งสูงเนิน. (2552). ไลเคนคืนถิ่นแสมสาร. ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักพระราชวัง. จากยอดเขาถึงชายทะเล 3, (หน้า 112-118).  เวิร์ค สแควร์ กรุงเทพฯ
1. หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2547). ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 114 หน้า

วารสารวิชาการ

4. Mongkolsuk, P., Buaraung, K., Vongshewarat, K., Dooddurm, C., Dangphui, N., Poengsungnoen, V., Sriprang, V., Meesim, S., Parnmen, S. and Sodamuk, M. (2013). Biodiversity of lichen in Phu Luang Wildlife Sanctury, Loei Province. Thai Journal Botany 5 (Special Issue): 19-30.
3. Phokaeo, S., Polyiam, W., Buaraung, K., Vongshewarat, K., and Boonpragob, K. (2013). Primary study on the pyrenolichens from the Islands of Thailand. Thai Journal Botany 5 (Special Issue): 63-73.
2. Vongshewarat, K., Ratanachai, K., and Rodtong, S. (2007). Taxonomic study of Laurera benguelensis (lichen) found in Thailand. Journal of Microscopy Society of Thailand. 21(1):  192-196.
1. Vongshewarat, K., McCarthy, P.M., Mongkolsuk, P. & Boonpragob, K. (1999). Additions to the Lichen Flora of Thailand. Mycotaxon. Vol 70: 227-236.

งานประชุมวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)

 9. ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2554). การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย: การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.
 8. ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ (2554). Biodiversity and ecological aspects of Laurera (Trypetheliaceae, Pyrenulales) in North and North-eastern parts of Thailand.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37. 10 – 12 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 7. เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เดือนเพ็ญ สีเอี่ยม, พิมพา นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2554). ไลเคนบนหิน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย มุมมองจากการสำรวจสู่การอนุรักษ์. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
 6. Vongshewarat, K., Boonpragob, K., Mongkolsuk, P., Buaruang, K., Polyiam, W., Meesim, S., Poengsungnoen, V., Praphuchamnong, C., Phokaeo, S., Ouppathum, K., and Nuchkong, P. (2013). Preliminary survey on Biodiversity of Lichen s at Ramkhamhaeng University regional Campus in Honour of his Majesty the King, Kanchanaburi Province. Proceeding of the 6th Congress of Plant Genetic conservation project. 20-26 December Kanchanaburi, Thailand.
 5. Phokaeo, S., Buaruang, K., Polyiam, W., Vongshewarat, K., Meesim, S., Nirongbutr, P. and Boonpragob, K. (2013). Pyrenolichens producing hyaline Ascospore from the preliminary study along the Island of Thailand. Proceeding of the 6th Congress of Plant Genetic conservation, 20-26 December 2013. Kanchanaburi, Thailand.
 4. Vongshewarat, K., Rodtong, S. and Siripong, P. (2012). In vitro antiproliferative  activity of Laurera species (Trypetheliaceae, Pyrenulales) crude extracts against four human cancer cell lines . The 7th International Association for Lichenology Sysmposium 2012 (IAL 7). 9 – 13 January 2012. Chaopraya Park Hotel, Bangkok, Thailand.
 3. Meesim, S,, Mongkolsuk, P., Vongshewarat, K., Buarueng, K., and Kalb, K. (2010). Biodiversity of lichens family Physciaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province, Thailand. Abstract of the 5th Thai Mycological Conference. 7 December 2010, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 2. Parnchawang, K,, Mongkolsuk, P., Vongshewarat, K., and Buarueng, K. (2010). Study of Thelotremataceae (Ascomycota, Ostropales) Lichens at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province, Thailand. Abstract of the 5th Thai Mycological Conference. 7 December 2010, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
 1. Vongshewarat, K., Mongkolsuk, P., and Boonpragob, K. (2010). Preliminary study of Pyrenolichen at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province, Thailand. Abstract of the 5th Botanical Conference of Thailand. 30 March – 1 April 2011, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.